Đây là trang HTML Sitemap của Moto88

Site map (hay Sơ đồ trang web) là danh sách các trang của một trang web trong một tên miền.(nguồn : Wikipedia)

Có ba loại sơ đồ trang web chính:

  1. Sơ đồ trang web được các nhà thiết kế sử dụng trong quá trình lập kế hoạch cho một trang web
  2. Danh sách mà con người có thể nhìn thấy, thường có thứ bậc, của các trang trên một trang web
  3. Danh sách có cấu trúc dành cho trình thu thập dữ liệu web như công cụ tìm kiếm

 

Bài viết

Trang